ความเป็นมา


สนามกีฬาจังหวัดนครพนม
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ความเป็นมา
สนามกีฬาจังหวัดนครพนม  เดิมชื่อ  สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม  มีเนื้อที่  56  ไร่  งาน  56  ตารางวา  ขอใช้พื้นที่จากราชพัสดุ ฯ  เริ่มก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2524  โดยใช้งบประมาณจากกรมพลศึกษา (เดิม) หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลคือ  ศูนย์การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการจังหวัดนครพนม               สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและได้มีการถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบการดูแลสนามกีฬาระดับจังหวัดให้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ในปี  พ.ศ. 2528  จนถึงปัจจุบัน  โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานปลัด               สำนักนายกรัฐมนตรี   เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2547                  ณ  โรงแรมเรดิสัน   กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล
 -  พ.ศ. 2524-2547            หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์การท่องเที่ยว   กีฬาและนันทนาการจังหวัดนครพนม
-   พ.ศ. 2528-ปัจจุบัน       หน่วยงานที่รับผิดชอบ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                                                                              http://www.nkppao.com/
รายการทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการถ่ายโอนมาพร้อมสนามกีฬา  ดังนี้
ทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง
ปี
รายการกิจกรรม
งบประมาณ
ที่มา
2524
-สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ลานกรีฑา-รั้วรอบสนามกีฬา
1,500,000.-
กรมพลศึกษา
2526
-สนามเทนนิส/รั้ว-รั้วรอบลู่กรีฑา-อัฒจันทร์คบเพลิง
3,500,000.-
กรมพลศึกษา
2527
-สนามบาสเกตบอล 1 สนาม
400,000.-
กรมพลศึกษา
2530
-เสาไฟฟ้า  จำนวน  55  ต้น
80,000.-
อบจ.นพ.
2534
-อัฒจันทร์มีหลังคา-ติดตั้งประปา
3,727,000.-
กรมพลศึกษา
2535
-สวนสุขภาพด้านทิศใต้สนามกีฬา
265,000.-
กกท./เทศบาล
2536
-ติดตั้งไฟฟ้าถนนภายในสนามกีฬา
225,466.-
กรมพลศึกษา
2537
-ปรับปรุงลู่ ลานกรีฑา ประตูรั้วสนามกีฬา
270,000.-
กรมพลศึกษา
2538
-ติดตั้งระบบน้ำประปาบาดาลภายในสนามกีฬา
152,800.-
งบพัฒนา ฯ
2539
-โรงยิมส์เนเซี่ยม(โรงยิมส์อเนกประสงค์ปัจจุบัน)
5,700,000.-
กรมพลศึกษา
2541
-ปรับปรุงถนนภายใน กว้าง 8  เมตร  ยาว 1,000  เมตร
467,300.-
กรมพลศึกษา

ปี
รายการกิจกรรม
งบประมาณ
ที่มา
2541
-สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง
299,000.-
กลมพลศึกษา
2541
-ติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณสนามกีฬา
1,523,629.-
กรมพลศึกษา
2543
-สนามกีฬาอเนกประสงค์
400,000.-
กรมพลศึกษา
2543
-สนามกีฬาอเนกประสงค์
222,160.-
กกท.
2545
-ปรับปรุงระบบประปาบาดาลในสนามกีฬา
27,000.-
มูลนิธิฯ
2546
-ปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์การท่องเที่ยว ฯ
300,000.-
สป.กก.
2546
ก่อสร้างสนามฟุตบอล
400,000.-
สพก.กก.
2546
ถนนผิวแอสฟัสต์  1,200  เมตร  รอบสนาม
1,350,000.-
เทศบาล
2546
ไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล จำนวน  4  เสา(เสาปูน)
350,000.-
เทศบาล
สภาพทรัพย์สินที่มีอยู่และการใช้งาน
สิ่งก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนครพนม
สภาพการใช้งาน
จำนวน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
1. สนามฟุตบอล
2


/

2. สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง
3


/

3. ลู่กรีฑา
1/
4. ลานกรีฑา
1/
5. อัฒจันทร์คบเพลิง
1/
6. อัฒจันทร์มีหลังคา
1


/

7. รั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม
1/
8. รั้วรอบลู่กรีฑา
1


/

9. ประตูทางเข้าสนามกีฬา
3/
10. เสาธง
20

/


11. เสาไฟฟ้า
55

/


12. สวนสุขภาพ
1/
13. ถนนภายในสนามกีฬาจังหวัดนครพนม
1,500 ม./
14. สาธารณูปโภคในสนามกีฬาจังหวัด
-/
15. สนามลอนเทนนิส
1/
16. โรงยิมเนเซี่ยม
1

/


17. ระบบประปาบาดาล
1/

* อ้างอิงจากหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ นร ๐๑๐๖/๑๑๙๓ ลว. ๓๐ มิ.ย.  ๒๕๔๘ *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น